کارگاه کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش علوم انسانی با رویکرد پژوهش‌های تاریخی

انجمن علمی تاریخ دانشگاه شیراز، انجمن ایرانی تاریخ استان فارس و انجمن ایران‌شناسی دانشگاه تهران شاخه...

ادامه مطلب