سند راهبردی

بنام خدا
دستور: مصوبه
برنامه پیشنهادی 98 طرح وپس از بررسی واصلاحات به تصویب رسید ومقرر شد برنامه اجرایی مصوب برنامه کلان توسط آقای دکتر صیامیان پی گیری و در جلسه بعد به هیات مدیره گزارش شود.

بند 6 :پایگاه اینترنتی فعال ، آقای دکتر صیامیان با دکتر حبیب الله اسماعیلی مذاکره ونتیجه را اعلام کنند.
بند 10 :ارزیابی سند راهبردی انجمن در جلسات مجمع عمومی ، خانم دکتر دلیر مسوول ارزیابی سند وبرنامه راهبردی انجمن در جلسه مجمع 98
بند 15 : خانم میرزایی زیر نظر دکتر فاضلی پور روش های استاندارد گردش مکاتبات را در باب دبیرخانه انجمن بررسی واعمال کنند ونتیجه گزارش شود.
بند 17 ، 18 : اطلاعیه ای جهت عضویت اعضای پیوسته و وابسته صادر ولینک آن نیز اعلام شود (موضوع در هیات رییسه طرح و تصمیم گیری شود).
بند 23 ،25 : اعطای حقوقی :نامه ای جهت معاونت فرهنگی دانشگاه های کرمانشاه ، شهید بهشتی ، الزهراء ، تهران ، تربیت معلم ، مشهد ، بیرجند ، اصفهان ، اراک و پیام نور تهیه وارسال گردد با رونوشت به مسوولان شعبه راجع به سال اول حق عضویت دریافت نخواهد شد.( تهیه کننده آقای دکتر یوسفی فر) .
بند 27 : موسسه های آقای اسماعیلی عضو حقوقی (دکتر صیامیان ) مطالعات راگا ( دکتر ابوحمزه ) موسسه نگارستان اندیشه ( دکتر صیامیان ) بنیاد مطالعات بین رشته ای ( آ قای صفایی مهر ) مورخان ( آقای پروانه ) حسینی تقی آ باد (دکتر صیامیان ). عقد تفاهم نامه و فرم عضویت حقوقی پر شود (طرح در هیات رییسه ).
بند 30 : تعداد 12 صورت جلسه هیات مدیره مورد نیاز است ( دکتر فاضلی پور ).
بند 31 : گزارش فعالیت کار گروه ها سال 97(خانم آهنگری )
بند 43 : تهیه خبر نامه : (خانم دکتر برومند وخانم میرزایی ).
بند 44 : کتاب :یک کتاب خانم دکتر برومند ، دکتر دلیر ،ربع رشیدی ، دو کتاب با مشارکت اقای پروانه ( مذاکره دکتر فاضلی پور )
بند 45 : مسابقه علمی : توسط معلمان اصفهان خانم نعمتی در باب کتاب مجموعه مقالات آموزش تاریخ در مدارس برگزار کنند ( دکتر فاضلی پور و شعبه البرز ).
بند 46 : تفاهم نامه با فرهنگستان : ( مذاکره ،دکتر خسرو بیگی ).
بند 47 :پیشنهاد دو پروژه وا ژ ه گزینی با ریاست فرهنگستان ( دکتر صیامیان و دکتر دلیر ) .
بند 50 : آیین نامه اعطای جایزه علمی ویژه معلمان تاریخ که مصوب هیات مدیره است جهت اجراء در همایش سیستان اقدام شود ( دکتر فاضلی پور).
بند 51 : جایزه علمی معلمان و و جایزه مرحوم دکتر آییینه وند.
بند 52 : انعقاد تفاهم نامه با شورای بررسی متون ( دکتر دلیر) .
بند 53 : دادن مشاوره با نهادهای سیاستگذار ، با سمت ( دکتر صیامیان ) ، شورای بررسی متون ( دکتر خسرو بیگی )
پژوهشکده تاریخ ( دکتر دلیر) ، حلیج فارس ( دکتر فاضلی پور ) ، موسسه مطالعات بین رشته ای ( آ قای صفایی مهر )، پژوهشکده هنر و ارتباطات و فرهنگ ( آ قای صفایی مهر ) ، دبیرخانه کرسی ها ( آقای مسگر ) ، دانشگاه اراک (دکتر دلیر) ، دانشگاه فرهنگیان ( دکتر ابو حمزه ) ، شورای تحول ( دکتر صیامیان ) تهیه متن مربوطه ( دکتر فاضلی پور ) ، سنجش ( دکتر صیامیان ) .
بند 54 : تقدیر نامه از پژوهشگاه ( دکتر دلیر ) ، شورای بررسی متون ( دکتر خسروبیگی ) ، دکتر نبوی ( دکتر یوسفی فر ) .
بند 57 : صدور گواهینامه برای اعضاء حقوقی ( مطالعات راگا ) ، (نگارستان اندیشه ) ، (موسسه بهر اندیشان ) ، (مطالعات بین رشته ای ) .