همایش گرامیداشت پانصد و پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و لهستان 

با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود: همایش گرامیداشت پانصد و پنجاهمین سالگرد روابط دیپلمات...

ادامه مطلب

همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی»

با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌شود: همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیا...

ادامه مطلب