جلسه ششم مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد

جلسه ششم مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد با سخنرانی دکتر مهرداد ملک‌زاده، عضو هیئت علمی پژوهشک...

ادامه مطلب

جلسه پنجم مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد

جلسه پنجم مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد با سخنرانی دکتر سعدی سعیدیان، عضو هیئت علمی گروه باس...

ادامه مطلب

جلسه چهارم مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد

جلسه چهارم مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد با سخنرانی دکتر اسماعیل همتی ازندریانی عضو هیئت علم...

ادامه مطلب

جلسه سوم پاییزه تاریخ ماد و باستان‌شناسی

جلسه سوم مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد با سخنرانی دکتر محمدتقی ایمان‌پور، عضو هیئت علمی گروه...

ادامه مطلب

جلسه دوم مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد

جلسه دوم مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد با سخنرانی دکتر آرمان بختیاری، عضو هیئت علمی گروه ایر...

ادامه مطلب

جلسه نخست مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد

جلسه نخست مدرسه پاییزه تاریخ و باستان‌شناسی ماد با سخنرانی دکتر کاظم ملازاده، عضو هیئت علمی گروه باس...

ادامه مطلب