شب نهم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ احمدعلی خان وزیری و محمدامین منشی کرمانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر برگزار می کند: نخستین مدرسه تابستانی تا...

ادامه مطلب

شب هشتم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ زنده‌یاد استاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی و فرهاد ناظرزاده کرمانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر برگزار می‌کند: برنامه شب هشتم: «بررسی ب...

ادامه مطلب

شب ششم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان؛ به یاد و بزرگداشتِ ادیب قاسمی کرمانی و حسین کوهی کرمانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر برگزار می کند: نخستین مدرسه تابستانی تا...

ادامه مطلب

شب هفتم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: تقدیم به هنرمندان کرمانی دوران تیموری و صفوی بالاخص خاندان بیانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر برگزار می‌کند: برنامه شب هفتم: استاد ...

ادامه مطلب

شب پنجم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ بانوان منابع آب سرکار خانم مهندس منیژه ستارزاده و سرکار خانم مهندس مهدیه گوری و جناب استاد علی جلالی و جناب استاد نصرالله ساردویی نسب

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر برگزار می کند: مدرسه تابستانی تاریخ فرهن...

ادامه مطلب

شب سوم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ استاد جواد مجدزاده صهبا و مهندس غلامعباس فتح نظریان

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستا...

ادامه مطلب

شب چهارم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ زنده‌یادان محمد ارجمند کرمانی و دکتر محمود روح الامینی

نخستین مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان برنامه شب چهارم: دکتر احمد پوراحمد  عضو هیئت علم...

ادامه مطلب

شب دوم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ دکتر شهریار عدل و استاد میرعابدین کابلی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه باهنر کرمان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستانی تا...

ادامه مطلب

شب نخست مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان؛ به یاد و بزرگداشتِ افضل الدین ابوحامد کرمانی و ناصرالدین منشی کرمانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستا...

ادامه مطلب