درآمدی بر تکنیک‌های تاریخ‌نویسی برای مردم

انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌کند: مجموعه کارگاه‌های مهارت‌افزایی درآمدی بر تکنیک‌های تاریخ‌نویسی...

ادامه مطلب

چگونه تاریخ در رسانه بازنمایی می‌شود؟ در رسانه چگونه تاریخ بنویسیم؟

انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌کند: مجموعه کارگاه‌های مهارت‌افزایی چگونه تاریخ در رسانه بازنمایی می‌...

ادامه مطلب