شب پایانی مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: به یاد و بزرگداشتِ محمد محمدی ملایری و علیرضا شاپور شهبازی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان برگزار می‌کند: «نخستین مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان» شبِ پایا...

ادامه مطلب

شب دوازدهم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: به یاد و بزرگداشتِ پرویز ناتل خانلری

انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان شبِ دوازده...

ادامه مطلب

شب یازدهم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: در بزرگداشتِ شیرین بیانی و ژاله آموزگار

انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان شب یازده...

ادامه مطلب

شب دهم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: به یاد و بزرگداشتِ عباس زریاب خویی و بهمن سرکاراتی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان شب دهم: به...

ادامه مطلب

شب نهم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: به یاد و بزرگداشتِ عبدالحسین زرین کوب و قمر آریان

انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان شب نهم: به...

ادامه مطلب

شب هشتم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: به یاد و بزرگداشتِ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و امیرمهدی بدیع

معرفی مختصر جناب آقای دکتر یعقوب محمدی‌فر یعقوب محمدی‌فر در سال ۱۳۴۹ در شهر کنگاور استان کرمانشاه ب...

ادامه مطلب

شب هفتم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: به یاد و بزرگداشتِ محمدجواد مشکور و اردشیر خدادادیان

معرفی مختصر جناب آقای دکتر حمیدرضا پیغمبری حمیدرضا پیغمبری در سال ۱۳۵۹ در شهرستان اسدآبادِ استان هم...

ادامه مطلب

شب پنجم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: به یاد و بزرگداشتِ علی سامی و مرتضی احتشام

معرفی مختصر جناب آقای دکتر محمدتقی ایمان‌پور محمدتقی ایمان‌پور در سال ۱۳۳۷ در یکی از توابع شهرستان ...

ادامه مطلب