انجمن ایرانی تاریخ نهادی است علمی و اجرایی که در سال 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است. هدف اصلی از تشکیل این انجمن، گسترش، پیشبرد و ارتقاء علمی دانش تاریخی مخاطبان است. توسعۀ کیفی نیروهای متخصص، بهبود امور آموزشی و پژوهشی، برقراری ارتباط سازنده و مؤثر با مراکز علمی و انجمن‌های مشابه در سطح ملی و بین المللی از اهداف دیگر این انجمن است. پیشنهاد یا انجام پژوهش‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در زمینۀ تاریخ، پیشنهاد سیاست‌های متناسب با ارتقاء و توسعه دانش تاریخ به مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، همکاری با نهادهای علمی و اجرایی در زمینۀ ارزیابی، بازنگری برنامه‌های مرتبط با آموزش و پژوهش، تجلیل از محققان و استادان ممتاز، برگزاری همایش‌های علمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی، انتشار کتاب و نشریات در حوزۀ تاریخ از جملۀ اهداف و وظایف دیگر این انجمن به شمار می‌رود.