دکتر علیرضا ملائی توانی

رئیس هیئت مدیره

mollaiynet@yahoo.com

دکتر عباس برومند اعلم

نائب رئیس

a.boroumand@modares.ac.ir

دکتر جمشید نوروزی

عضو هیئت مدیره

j.noroozi@alzahra.ac.ir

دکتر هوشنگ خسروبیگی

عضو هیئت مدیره

kh_beagi@pnu.ac.ir

دکتر جواد هروی

عضو هیئت مدیره

Javad.heravi@srbiau.ac.ir

دکتر شهرام جليليان

عضو هیئت مدیره

sh.jalilian@scu.ac.ir

آقای رحیم روح بخش

عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار

دکتر روح الله بهرامی

عضو علی البدل هیئت مدیره

dr.bahrami2009@gmail.com

 

دکتر فاطمه تقوایی

عضو علی البدل هیئت مدیره

fateme_taghvaei@yahoo.com

 

دکتر احمد ابوحمزه

بازرس

a.abohamzeh@yahoo.com

 

دکتر سید توفیق حسینی

بازرس علی البدل

t.hosseini@alzahra.ac.ir