کارگاه مجازی کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی (کوپایلت) در پژوهش‌های تاریخی

انجمن ایرانی تاریخ (شعب قزوین، زنجان، همدان) برگزار می‌کنند: کارگاه مجازی کاربرد ابزارهای هوش مصن...

ادامه مطلب