نشست علمی: گفتمان تاریخ‌نگاری جریان چپ و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری معاصر افغانستان و ایران

کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌کند: نشست علمی: گفتمان تاریخ‌نگاری جریان چپ و...

ادامه مطلب