شب دوازدهم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: به یاد و بزرگداشتِ پرویز ناتل خانلری

انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان شبِ دوازده...

ادامه مطلب