شب نهم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ احمدعلی خان وزیری و محمدامین منشی کرمانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر برگزار می کند: نخستین مدرسه تابستانی تا...

ادامه مطلب