کنفرانس تخصصی بررسی وجوه تمدنی و فرهنگی تاریخ ایران در دورۀ تیموریان

 کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند: ...

ادامه مطلب