شب یازدهم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: در بزرگداشتِ شیرین بیانی و ژاله آموزگار

انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان شب یازده...

ادامه مطلب