چگونه تاریخ در رسانه بازنمایی می‌شود؟ در رسانه چگونه تاریخ بنویسیم؟

انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌کند: مجموعه کارگاه‌های مهارت‌افزایی چگونه تاریخ در رسانه بازنمایی می‌...

ادامه مطلب