بزرگداشت شخصیت و خدمات میرزا محبعلی‌خان ناظم‌الملک مرندی یکانلو؛ همراه با رونمایی از دو اثر ناظم‌الملک

باهمکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌شود: بزرگداشت شخصیت و خدمات میرزا محبعلی خان ناظم الملک مر...

ادامه مطلب