شب چهارم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: به یاد و بزرگداشتِ پرویز اذکائی (سپیتمان)

معرفی مختصر جناب آقای دکتر کاظم ملازاده کاظم ملازاده در سال ۱۳۴۶ در شهرستان شاهین‌دژ استان آذربایجا...

ادامه مطلب