شب نهم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ احمدعلی خان وزیری و محمدامین منشی کرمانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر برگزار می کند: نخستین مدرسه تابستانی تا...

ادامه مطلب

شب هفتم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: تقدیم به هنرمندان کرمانی دوران تیموری و صفوی بالاخص خاندان بیانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر برگزار می‌کند: برنامه شب هفتم: استاد ...

ادامه مطلب

شب چهارم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ زنده‌یادان محمد ارجمند کرمانی و دکتر محمود روح الامینی

نخستین مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان برنامه شب چهارم: دکتر احمد پوراحمد  عضو هیئت علم...

ادامه مطلب

شب نخست مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان؛ به یاد و بزرگداشتِ افضل الدین ابوحامد کرمانی و ناصرالدین منشی کرمانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستا...

ادامه مطلب