نشست علمی بررسی کتاب «گزیده‌ای از اسناد و مکاتبات تاریخی کرمانشاه در عصر قاجار تا اوایل جنگ جهانی اول»

انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی، مرکز مطالعات تاریخی و پژ...

ادامه مطلب