شب نخست مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان؛ به یاد و بزرگداشتِ افضل الدین ابوحامد کرمانی و ناصرالدین منشی کرمانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستا...

ادامه مطلب