دومین جلسه کارگاه آشنایی با تولید کتاب صوتی

دومین جلسه از کارگاه آشنایی با تولید کتاب صوتی با تدریس دکتر ویدا همراز، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و...

ادامه مطلب