سلسله نشست‌های دوره‌بندی تاریخ: نشست دوم؛ مفاهیم، مساله‌ها، کارکردهای دوره بندی تاریخ ایران

انجمن ایرانی تاریخ با همکاری گروه و انجمن علمی-دانشجویی تاریخ دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کنند: ...

ادامه مطلب