مدرسه تاریخ و باستان‌شناسی هخامنشیان؛ به یاد و بزرگداشت دکتر علیرضا شاپور شهبازی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان با همکاری «بنیاد ایران‌شناسی شاپور شهبازی» برگزار می‌کند: مدرسه ت...

ادامه مطلب