شب سوم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ استاد جواد مجدزاده صهبا و مهندس غلامعباس فتح نظریان

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستا...

ادامه مطلب

شب دوم مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان: به یاد و بزرگداشتِ دکتر شهریار عدل و استاد میرعابدین کابلی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه باهنر کرمان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستانی تا...

ادامه مطلب

شب نخست مدرسه تابستانی تاریخ فرهنگ و تمدن کرمان؛ به یاد و بزرگداشتِ افضل الدین ابوحامد کرمانی و ناصرالدین منشی کرمانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستا...

ادامه مطلب

شب دوازدهم مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان: به یاد و بزرگداشتِ پرویز ناتل خانلری

انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان برگزار می‌کند: نخستین مدرسه تابستانه تاریخ ایران باستان شبِ دوازده...

ادامه مطلب