تفاهم‌نامه همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه قزوین و معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی

امضای تفاهم نامه همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه قزوین و معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی ...

ادامه مطلب